2015 - Archeologische begeleiding aanleg poel VanTosse

Op verzoek van de heer Henk Smouter, projectcoördinator van Werkplaats NLC van Landschapsbeheer Oss, is Hans Pennings, lid van het bestuur van Stichting Archeologie Maasland, op maandag 16 maart 2015 aanwezig geweest op het terrein van Tuinderij VanTosse aan het Laantje van Cumberland te Oss. Aan de oostzijde van het terrein werd gestart met graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een poel, waartoe door de gemeente Oss vergunning is verleend. Het terrein was ter plaatse van de aan te leggen poel reeds jaren eerder ontgraven. Bij nameting bleek het peil in het midden van het verlaagde terrein -1,35 meter ten opzichte van het maaiveld te liggen. Bij het begeleiden van de graafwerkzaamheden werden op twee kleine sporen (mogelijk paalzettingen, zonder vondsten, geen datering mogelijk) na, geen archeologische features (sporen) aangetroffen in het dekzand. De bouwvoor en de toplaag van het dekzand was reeds eerder verwijderd, zodat de mogelijkheid bestaat dat eventuele sporen daarbij verdwenen zijn. Bij het uitgraven van de poel werd aan de zuidzijde wel het restant aangetroffen van een oude sloot of greppel (circa 0,45/0,50 meter breed). Deze bevindt zich net op de rand van de afgraving. Dit feature blijft behouden. De diepte kon niet worden vastgesteld. Deze sloot is waarschijnlijk de perceelgrens van de percelen A215 en A214 zoals te zien op het kadastrale minuutplan sectie A, blad 1 van de gemeente Heesch in 1832. Zie: Watwaswaar. Deze sloot correspondeert met de perceelbegrenzing aan de oostzijde van het Laantje van Cumberland. De laatste is de oude gemeentegrens tussen Heesch en Oss.