Archeologisch onderzoek Elzendreef te Geffen

Op 21 - 23 december 2020 heeft er een archeologisch proefsleuvenonderzoek op de Elzendreef in Geffen plaats gevonden. Het is een ca. 1,5 hectare groot landbouw gebied ten westen van Geffen waar een nieuwe wijk wordt gebouwd. Uit het door KSP Archeologie uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek bleek dat een strook aan de noordzijde verstoort was. Maar er bleef nog een heel groot stuk grond over wat archeologisch onderzocht moest worden. Uit het vooronderzoek bleek dat er hier archeologische resten uit het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen aanwezig zouden kunnen zijn. Het gebied ligt op een hoger deel van een dekzandwelving langs een waterloop en er werd een podzolbodem verwacht waardoor er kans is op zowel vuursteen plaatsen uit de steentijd alsook resten tot aan de Volle-Middeleeuwen. Uit historisch kaartmateriaal waren geen bijzonderheden te zien. Geen historische bebouwing, daarom was de verwachting van sporen na de Volle-Middeleeuwen laag. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het opsporen en vaststellen van de aard, omvang en archeologische waarden van de vindplaats. Met behulp van een graafmachine werden er 32 stuks proefsleuven gegraven.

Het plangebied met proefsleuven

Van elke proefsleuf (4 x 10 meter) werden NAP waarden ingemeten, foto's gemaakt, sporen beschreven en eventueel gecoupeerd, metaaldetector controles gedaan en alle vondsten werden nauwkeurig vastgelegd. Het was in deze week erg nat en koud weer. Maar de medewerkers van Econsultancy gingen stug door.

Foto van de opgraving (Peter van Nistelrooij)

Daarna werden de opgravingsgegevens bestudeerd en nauwkeurig vastgelegd in een rapport. De resultaten van het archeologisch onderzoek waren zeer matig. Je kunt beter zeggen als er weinig aangetroffen wordt is dat ook een gegeven van de status van het terrein.

De noordelijke putten bevatten geen of enkele recente of natuurlijke sporen. Een weinig aantal fragmenten van recent aardewerk werd aangetroffen. Met de metaaldetector werd een musketkogel gevonden in werkput 32.

Er is geen sprake van een behoudens waardige archeologische vindplaats in het plangebied Elzendreef.

Foto van de opgraving (Peter van Nistelrooij)

Voor meer informatie:

Econsultancy-rapporten 14.419.001 en KSP 20733