Archeologisch onderzoek Windmolenpark Elzenburg-De Geer te Oss

In het kader van de geplande bouw van zeven windmolens heeft ADC ArcheoProjecten tussen 25 en 28 november 2019 en op 28 oktober 2020 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Elzenburg - De Geer te Oss. Hiervoor was door BAAC een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek gold voor het project een middelhoge archeologisch verwachting uit de steentijd tot en met de Middeleeuwen. Speciaal aan de locatie is dat 100 meter noordelijk een wettelijk beschermd Rijksmonument met sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd ligt.

Een wijdsblik op het opgravingsterrein locatie 4 (foto Peter van Nistelrooij)

Het lijvige IVO rapport van BAAC was nodig in verband met de nabij liggende belangrijke archeologisch AMK vindplaats. Uitgebreid is ingegaan op de ligging, bekende gegevens en de geomorfologie. Het gebied ligt midden in de Rijn-Maas meandergordel. Er kunnen in de Bølling-Allerød restgeul artefacten van jachtkampjes/extractiekampen worden aangetroffen. Ten noorden van het bestaande industrieterrein De Geer komt een begraven pleistoceen zandlandschap voor dat vermoedelijk bestaand uit eolische zanden. Het pleistocene landschap is afgedekt door een kleilaag waardoor het onderliggende goed geconserveerd is. De locatie van de restgeulen hebben een lage trefkans op nederzettingsresten, maar wel een kans op water gerelateerde complextypen.

Het plangebied met proefsleuven.

De opgraving was qua vondsten niet bijzonder. Er zijn slechts vijf aardewerkfragmenten aangetroffen en twee natuurstenen delen die door menselijke activiteiten op de locatie terecht zijn gekomen. Wel heel interessant was wat fysisch geograaf Marieke van Dinter over de grondprofielen wist te vertellen en te laten zien. Van Dinther, een zeer gedreven fysisch geograaf, is gepromoveerd op de beddingen van de oude Rijn bij Utrecht. Ik heb net als zij de verschillen van de grondlagen gevoeld aan mijn voortanden! Met je voortand kun je goed voelen of er zandresten aanwezig zijn in de klei, zodoende kun je de verschillende grondlagen onderscheiden zoals de Laag van Wijchen.

Profiel noordzijde locatie 4

Profiel zuidzijde locatie 4

In totaal zijn er op de vier onderzoekslocaties 37 proefsleuven gegraven. Op locatie 4, de opgravingsputten die het dichtst bij het AMK terrein lagen, daar zijn de oeverafzettingen van de Harense stroomgordel niet aangetroffen. Daarmee was de kans op sporen behorende bij de AMK locatie gering. Geen van de onderzoekslocaties heeft behoudens waardige archeologische resten opgeleverd. Er was sprake van een beperkt aantal verspreid liggende sporen, die echter geen duidelijke samenhang vertoonde.

Voor meer informatie:

BAAC-rapport V-19.0231 en ADC-rapport 5363