Archeologische begeleiding Hertogenbuurt - Zuid te Oss
Door Peter van Nistelrooij

In 2019 heeft BAAC een archeologische begeleiding uitgevoerd nabij de Wenzel van Luxemburgstraat. De aanleiding voor het onderzoek was de aanleg van zogenaamde wadi's of regenopvangbekken in de groenstroken en speeltuin waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het plangebied ligt in een dekzandgebied dat afhelt in zuidwestelijke richting. De bodem is grotendeels intact en in de natuurlijke ondergrond zijn door de mens teweeggebrachte sporen aangetroffen. Het merendeel van de sporen bestaat uit greppels die als perceelsgrenzen uit de 19e en 20e eeuw ge├»nterpreteerd kunnen worden. Twee greppels zijn vermoedelijk ouder vanwege een andere ori├źntatie en de vulling. Omdat geen vondstmateriaal is gevonden konden deze sporen niet gedateerd worden. Alle aangetroffen greppels lopen ook buiten het plangebied nog door. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk dat te verspreid is gevonden om sporen en grondlagen te kunnen dateren. Drie metaalvondsten komen uit een greppel en wijzen op een datering van dit spoor in de 19e en 20e eeuw. De bodem in het plangebied is nog (grotendeels) intact, waardoor niet uitgesloten kan worden dat in de directe omgeving geen vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Op basis van de resultaten is het advies van BAAC om, als in de directe omgeving van het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden, eerst archeologisch onderzoek uit te laten voeren.


Aanleg wadi bij de speeltuin


Voor meer informatie:
BAAC-rapport A-18.0049