Proefsleuven onderzoek aan de kruising van de Osseweg en Megensebaan te Berghem.
Door Peter van Nistelrooij

In december 2021 is er een archeologisch proefsleuven uitgevoerd in een plangebied aan de kruising van de Osseweg en Megensebaan in Berghem. De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen op deze plaats een zwembad te bouwen.

Hiervoor is er zoals gebruikelijk een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Oss heeft het plangebied deels een hoge verwachting en deels geen verwachting. In het gebied met een hoge verwachting is het archeologisch onderzoek uitgevoerd omdat de voorgenomen bodemingrepen de vrijstellingsgrenzen (verstoringen > 100 m2 en dieper dan 30 cm onder het maaiveld) worden overschreden. Het verkennende booronderzoek toont aan dat in het onderzoeksgebied sprake is van een intacte bodemopbouw bestaande uit een esdek op dekzandafzettingen.

Het proefsleuven onderzoek is uitgevoerd tussen 6 en 9 december 2021. Er zijn in totaal 28 proefsleuven aangelegd. De omvang van de sleuven bedroeg in principe 4 x 25 m. Uitgaande van de voorgeschreven dekkingsgraad van 7,5% uit het Programma van Eisen is in totaal 2709 m2 van het onderzoeksgebied (38.500 m2) onderzocht.

Doel van het proefsleuvenonderzoek was de archeologische verwachting uit het vooronderzoek te toetsten en eventuele vindplaatsen in kaart te brengen en te waarderen. Het terrein is gelegen in het dekzandgebied. Het onderzoeksgebied bestaat uit oud akkerland opgebouwd uit een esdek op dekzandafzettingen. Het terrein loopt vanaf de spoorlijn van zuid naar noord af. In de top van het dekzand heeft zich oorspronkelijk een podzol ontwikkeld. Deze is plaatslijk nog als restant in de vorm van een BC?horizont waargenomen. In het zuiden van het onderzoeksgebied is een mogelijke oude akker? of cultuurlaag aangetroffen. Deze bevond zich in de top van de C?horizont, onder de basis van het esdek, op 55 cm onder het huidige maaiveld. De landschappelijke bevindingen uit dit proefsleuvenonderzoek komen overeen met die uit het verkennend booronderzoek. Het proefsleuvenonderzoek heeft tegen de verwachting in geen behoudenwaardige archeologische resten opgeleverd. Er zijn alleen sporen aangetroffen die in verband worden gebracht met het agrarisch gebruik van het terrein in de Nieuwe tijd. Deze sporen bestaan uit verkavelingsgreppels en een recente kuil. Hierbij is geen vondstmateriaal aangetroffen. Dat is toch wel een tegenvaller op dit 38,5 ha grootte terrein. Er hebben hier geen mensen gewoond en ze hebben ook geen artefacten achtergelaten. Maar goed ook dit is waardevolle informatie.

Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert Archol geen vervolgonderzoek. Archol adviseert het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen.


OssewegVoor meer informatie:

Archol -rapporten 592 en 617